FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा शाखामा भूक्तानी लिन आउँदा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः

१. सहि छाप भएको लागत इस्टिमेट

२. संझौता गरेको कागजात,

३. कार्यादेश,

४. अन्तिम किस्ता भूक्तानीका लागि समितिले गरेको निर्णय प्रतिलिपि र उपभोक्ता समिति अध्यक्षले भूक्तानीका लागि माग गरेको निवेदन

५. प्राविधिक मूल्याकंन, प्राविधिकको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताव

६. फोटोहरुः इस्टिमेट बमोजिम कामको प्रत्येक चरणको र पाँच लाख देखि माथिको आयोजनाको हकमा सूचना पाटी(होर्डिङ बोर्ड) को फोटो अनिवार्य

७. विल, भर्पाई र सहि छाप भएको डोर हाजिर

८. भवन तथा पूर्वाधार संरचनाको हकमा जग्गाको स्वामित्व खुल्ने कागजात र ऐलानी जग्गाको हकमा कार्यपालिका वैठकको निर्णय प्रतिलिपि

९. उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिको भूक्तानी सिफारिसका लागि भएको निर्णय

१०. वडा कार्यालयको सिफारिस

११. कार्यक्रमको हकमा उपस्थिति तथा प्रतिवेदन

१२. उपभोक्ता समितीको बैठक निर्णयः खर्च सार्वजनिक गरेको निर्णय अनिवार्य,

१३. वडा समीतीको निर्णय र सिफारीस

१४. सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई/परीक्षण गरेको अनुसूची , वित्तीय भौतिक प्रगति विवरण अनुसूची भरि सहि छाप भएको हुने पर्ने,

१५. योजना अनुगमन समितीको निर्णय,सिफारीस र प्रतिवेदन

१६. विवादित र उजुरी परेको योजना तथा कार्यक्रमको हकमा निर्णय र सिफारिस गरेको कागजात,

१७. अन्य आवश्यक कागजात ।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: