FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१० स्थानीय राजपत्रको ७५/७६ 09/05/2018 - 19:22
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, ७५/७६ 09/05/2018 - 19:21 PDF icon ११ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून,.pdf
अार्थिक एेन ७५/७६ 09/05/2018 - 19:20 PDF icon ९ अार्थिक एेन.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्य विधि नियमित गर्ने एन ७५/७६ 09/05/2018 - 19:19 PDF icon ८ स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्य विधि नियमित गर्ने एन.pdf
शिक्षा नियामवली ७५/७६ 09/05/2018 - 19:19 PDF icon ७ शिक्षा नियामवली.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण ७५/७६ 09/05/2018 - 19:17 PDF icon ६ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण.pdf
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यबिधि ७५/७६ 09/05/2018 - 19:16 PDF icon ५ घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यबिधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, ७५/७६ 09/05/2018 - 19:14 PDF icon ४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
रुवी भ्याली गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 09/05/2018 - 19:13 PDF icon ३ रुवी भ्याली गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ७५/७६ 09/05/2018 - 19:12 PDF icon २ स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४.pdf

Pages