योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन २०७५/२०७६

७५/७६ 07/25/2018 - 21:11 PDF icon कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन २०७५२०७६.pdf

आ.व. २०७४।७५ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 01/31/2018 - 15:53 PDF icon आ.व. २०७४७५ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७४।७५ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 01/31/2018 - 15:52 PDF icon आ.व. २०७४७५ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७४।७५ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 01/31/2018 - 15:50 PDF icon आ.व. २०७४७५ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७४।७५ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 01/31/2018 - 15:49 PDF icon आ.व. २०७४७५ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७४।७५ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 01/31/2018 - 15:47 PDF icon आ.व. २०७४७५ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७४७५ का लागि वडा नं. १ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 01/31/2018 - 15:38 PDF icon आ.व. २०७४७५ का लागि वडा नं. १ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७४७५ का लागि पालिकाबाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 01/31/2018 - 15:25 PDF icon आ.व. २०७४७५ का लागि पालिकाबाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf